آموزش ایلتس در شیراز

Rate this post

.مرکز آموزش صنعت و معدن ایرانیان برگزار کننده آموزش ایلتس در شیراز می باشد

برای اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

English Grammar Rules You Need to Get a Higher IELTS Score(1)

قانون های گرامری در زبان انگلیسی برای گرفتن نمره بالا در آزمون آیلتس(1)

The Simple Aspect

We use the simple aspect to talk about general, permanent or repeated actions.

Here, the present simple is used to refer to a general, habitual action:

I often read business magazines online.

In the above example, it is implied that you read these magazines online all the time. This is something you do regularly.

جنبه ساده

ما از جنبه ساده برای گفتگو درباره اقدامات کلی ، دائمی یا مکرر استفاده می کنیم.

در اینجا ، از فعل ساده برای اشاره به یک عمل کلی و عادت استفاده می شود:

من اغلب مجلات کسب و کار را به صورت آنلاین می خوانم.

در مثال بالا دلالت بر این است که این مجلات را تمام وقت و همیشه به صورت آنلاین می خوانید. این کاری است که مرتباً انجام می دهید.

آموزش ایلتس در شیراز

We use the continuous aspect to focus on progressive actions that usually happen around the moment of speaking.

Here, the present continuous is used to refer to an action that is happening at the moment of speaking:

I am reading an interesting book.

The same rule applies to all the verb tenses, past, present and future. If you want to focus on the continuity of the action, use the continuous aspect. If you are more interested in the result of the action, then use the simple aspect.

ما از جنبه مداوم برای تمرکز روی اقدامات در حال پیشرفت که معمولاً در لحظه اتفاق می افتد و صحبت می شود ، استفاده می کنیم.

در اینجا ، از جریان مداوم برای اشاره به عملی که در لحظه صحبت کردن اتفاق می افتد استفاده می شود:

دارم کتاب جالبی می خوانم. ( در حال خواندن کتاب جالبی هستم)

آموزش ایلتس در شیراز

همین قانون در مورد تمام فعل ، گذشته ، حال و آینده صدق می کند. اگر می خواهید روی استمرار عمل متمرکز شوید ، از جنبه مداوم استفاده کنید. اگر بیشتر به نتیجه عمل علاقه مند هستید ، از جنبه ساده استفاده کنید.

Why is this useful for IELTS?

In IELTS Speaking Part 1 you have to answer questions about yourself.

You will need to make sure you use the right verb tense and the right aspect—simple or continuous—depending on what you want to say. If you want to talk about general things that you do regularly, then you need the present simple. If, however, you want to refer to actions that are temporary and happen around the moment of speaking, then you need the present continuous.

You may also need this grammar rule in Writing Part 1 when describing trends shown in graphs or charts. You are probably going to use the past simple quite a lot because in this part you report on situations that happened in the past.

آموزش ایلتس در شیراز

چرا این مورد برای آیلتس مفید است؟

در قسمت IELTS Speaking قسمت 1 باید به سؤالاتی در مورد خودتان پاسخ دهید.

شما نیاز به اطمینان دارید که بسته به آنچه می خواهید بگویید ، از فعل درست ، تنش و جنبه درست – ساده یا مداوم – استفاده کنید. اگر می خواهید در مورد کارهایی کلی که مرتبا انجام می دهید صحبت کنید ، به فعلی ساده نیاز دارید. اگر می خواهید به کارهایی که موقت هستند و در لحظه صحبت می شود ، اشاره کنید ، پس به فعل حال استمراری نیاز دارید.

آموزش ایلتس در شیراز

همچنین در توصیف روندهای نشان داده شده در نمودارها ، ممکن است در نوشتن قسمت 1 به این قانون دستور زبان احتیاج داشته باشید. شما احتمالاً قصد دارید از فعل گذشته ساده استفاده کنید ، زیرا در این بخش شما از موقعیت هایی که در گذشته اتفاق افتاده است گزارش می کنید.

 

مثال:

Examples:

Between January and March, the profit rose by 10%.

They produced twice the amount of cars in June.

Hungary accounted for 10% of the students involved in the competition.

Let’s practice this rule by putting the verbs in the right tense and aspect:

آموزش ایلتس در شیراز

بیایید قانون آموخته شده در بالا را در اینجا تمرین کنیم. لطفا فعلهای صحیح را در جاهای خالی جایگذاری کنید:

  1. I ___(exercise) every other day, but I ___(not like) going to sports competitions.
  2. The graphs ___(show) how the total number of students ___(change) in the past 5 years.
  3. I ___(do) an internship this spring, so I ___(not want) to take another job just yet.
  4. Alan ___(watch) a movie when I ___(arrive).
آزمون ایلتس در شیراز آمادگی آزمون ایلتس در شیراز آموزش ایلتس تضمینی در شیراcآموزش ایلتس خصوصی در شیرازآموزش ایلتس در شیرازآموزش کتاب etp ایلتس آموزش مهارت های ایلتس در شیرازآموزش نیمه فشرده ایلتس در شیرازآموزشگاه ایلتس در شیرازایلتس تخصصی در شیرازایلتس در شیرازایلتس تضمینی در شیرازبهترین اساتید ایلتس در شیرازبهترین کلاس ایلتس در شیرازتدریس ایلتس در شیرازدوره فشرده ایلتس در شیرازدوره ایلتس در شیرازieltsتضمینی شیرازieltsدر شیرازIELTSشیرازآزمون ielts شیرازآمادگی ielts در شیرازبهترین آموزشگاه IELTS در شیرازبهترین کلاس IELTS در شیرازدوره تضمینی IELTS در شیرازدوره فشرده IELTS در شیرازمرکز IELTS شیراز مرکز تخصصی IELTS در شیرازآموزشگاه زبان در شیرازبهترین آموزشگاه زبان در شیراز

مرکز آموزشهای بین المللی IHIM IRAN

ارسال پیام

ساعت کار

از شنبه تا پنج شنبه 8.30 صبح الی 8.30 شب.

اطلاعات تماس:

شعبه شیراز:

تلفن :07136267240

تلفن :07136267240

فکس :07136267240

آدرس : شیراز-قدوسی شرقی-حدفاصل کوچه 8 و 10 -ساختمان IHIM IRAN

پست الکترونیک:info@shirazihim.com

شبکه های اجتماعی