آیلتس شیراز | ielts

Rate this post

مرکز آموزش های بین المللی صنعت و معدن ایرانیان برگزار کننده بهترین کلاس آیلتس شیراز است.

با شرکت در این دوره ها در مدت زمان 4 ماه به آیلتس 6 دست پیدا می کنید.

برای دریافت مشاوره با تلفن های مرکز آموزش تماس حاصل فرمایید.

Modal Verbs

افعال مدال

You can use modal verbs when you want to express different nuances like degrees of certainty.

شما زمانی می توانید از افعال مدال استفاده کنید که بخواهید تفاوتهای ظریف

مثل درجه ها و قطعیت را بیان کنید.

 

  • Could, might and may are modal verbs and can be used to refer to possible but

uncertain actions in the future, with might being slightly less certain than may.

Could, might , may  افعال مدال هستند و می توان برای اشاره به ممکن بودن مسئله یا فعالیتی در آینده

اما نه به صورت قطعی استفاده کرد.

فعل  might  قطعیتی کمتر از  may  دارد.

آیلتس شیراز | ielts

Examples:

We could be late if we stop for drinks now.

I may want to spend my holiday in Europe, but everything depends on my partner.

We might want to move to a different class if the problem persists.

  • Could have, might have and may have are used to express possible actions in the

present or past—you are suggesting that these actions are or were possible, or that they are or were completed.

آیلتس شیراز | ielts

Examples:

They could have left hours ago.

It’s almost midnight in Spain, the plane might have landed by now.

I may have mentioned your name to my colleague.

  • Can is used to make general possible statements about the present,

while could is used as the past of can with this meaning.

آیلتس شیراز | ielts

Examples:

My boss can be very demanding at times.

Students can be difficult to motivate in evening classes.

My boss could be very demanding when I first got hired.

Students could be difficult to motivate when I was an inexperienced teacher.

  • Can’t (cannot) is used to express impossibility.

آیلتس شیراز

Example:

These conclusions can’t be right.

  • Must is used when we are sure something is true and must have is used

with the same meaning for the past.

فعل  must  زمانی که ما از چیزی مطمئن هستیم که درست است استفاده می کنیم

و  must have معنی مشابه آن برای زمان گذشته دارد.

Examples:

There must be a better explanation for why they haven’t arrived yet.

They must have changed their marketing strategy to afford such good prices.

آیلتس شیراز | ielts

Why is this useful for IELTS?

چرا موارد گفته شده برای آزمون آیلتس مفید است؟

In the IELTS exam, you may find modal verbs in reading and

in listening and if you get their meaning right you stand a better

chance of getting that part of the test right.

در آزمون آیلتس، ممکن است افعال مدال را در بخش  خواندن و گوش کردن بیابید.

و اگر معانی آنها را درست بفهمید شانس بیشتری برای درست پاسخ دادن

به سوالات خواهید داشت.

In speaking you may want to use them in Part 3 when extending the discussion from yourself

to other aspects the examiner might ask you about.

Modal verbs can be used to express probability when making generalizations and talking more abstractly.

در بخش صحبت کردن، ممکن است شما بخواهید در بخش سوم زمانی که بخواهید بحث خود را در جنبه های دیگر

گسترش دهید از آنها استفاده کنید. افعال مدال میتوانند در بیان کلیات و مطالب انتزاعی استفاده شوند.

Now try practicing them by filling in the gaps with the right modal verbs studied above:

حالا سعی کنید آنها را تمرین کنید و جاهای خالی را با افعال مدال درست پر کنید:

  1. This ___(not be) your phone, I know you had a different ringtone.
  2. It ___(be) Donna at the door, she called to say she is sick.
  3. They ___(change) their plans, but they haven’t said anything to me.

مرکز آموزشهای بین المللی خانه صنعت، معدن ایرانیان

ارسال پیام

ساعت کار

از شنبه تا پنج شنبه 8.30 صبح الی 8.30 شب.

اطلاعات تماس:

تلفن : 07136261436-07136292004-07136292005

فکس :07136261436

آدرس : ایران-فارس-شیراز-ستارخان-پلاک143

پست الکترونیک:info@shirazihim.com

شبکه های اجتماعی